प्राप्त गुण भाग- 2

आरेखक श्रेणी-३(अनुरेखक)

वाहनचालक

स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक

कनिष्ठ लिपिक-नि-टंकलेखक

प्रयोगशाळा सहाय्यक

सहाय्यक भांडारपाल