निवडपत्र प्राप्त करून घेणेसाठी पात्र उमेदवारांची वाढीव यादी - (भाग १) NEW                                                         सरळसेवा भरती २०१४ : वाहनचालक कागदपत्र तपासणीकरिता पात्र उमेदवाराची यादी NEW                                               सरळसेवा भरती २०१५ : वाहनचालक वैद्यकीय चाचणीसाठी पात्र उमेदवारांची यादी NEW